Technisch beheer

Alle bezit vraagt onderhoud. Goed onderhoud is het behoud van uw bezit. Tijdig investeren in schilderwerk en andere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zorgt ervoor dat uw vastgoed zijn waarde behoud en dat u niet voor plotselinge, kostbare verrassingen komt te staan. Denk aan de vervanging van bijvoorbeeld kozijnen, ramen en deuren.

Planmatig onderhoud zorgt dat verwachte en onverwachte gebreken tijdig worden gesignaleerd en/of worden voorspeld, zodat precies op het juiste moment de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd. Goed planmatig onderhoud is niet alleen nodig om het gebouw goed te kunnen blijven gebruiken en onnodige kosten te voorkomen. U kunt op deze manier het onderhoudsgeld gebruiken voor vervangingen en verbeteringen.

Goede onderhoudskwaliteit betekent dat alle onderdelen van uw woning, winkel, kantoor of garage schoon, heel en veilig te gebruiken blijven. Echter, goed onderhoud vergt veel tijd, aandacht en investeringen, plus de benodigde hoeveelheid kennis van zowel de markt als de materie. Findex vastgoedbeheer werkt met verschillende kwaliteitniveaus. Deze kwaliteitsniveaus vindt u hieronder,

Een onderhoudsplan moet primair gericht zijn op het voorkomen van vervolgschade en gevaarlijke situaties. We kunnen dat de ‘ondergrens in de kwaliteit’ noemen. Zeker bij het toewerken naar verbeteringen of bij gebrek aan geld kunt u daarmee een periode van enkele jaren overbruggen.

Het tweede niveau in de onderhoudskwaliteit is dat alle onderdelen goed moeten blijven functioneren en er schoon uitzien. Er mogen in dat geval wel in een kleine omvang gebreken voorkomen, maar die brengen het gebruik en de netheid niet in gevaar. Dat niveau zouden we ‘basiskwaliteit’ kunnen noemen. Dit niveau wordt het meest toegepast bij normaal gebruik van vastgoed. Bij schilderwerk zien we dan wel dat de verf op kritische plaatsen gebreken gaat vertonen, maar dat levert dan nog geen groot gevaar op voor de ondergrond.

Het derde kwaliteitsniveau is het niveau waarbij niet alleen geen beschadigingen, bekladdingen en vervuilingen mogen voorkomen, maar ook heel weinig kleine gebreken. Dit niveau van onderhoud kunnen we ‘topkwaliteit’ noemen. Dit kwaliteitsniveau passen eigenaren toe die hoge eisen stellen aan het uiterlijk van hun vastgoed. Het is een hoog kwaliteitsniveau waarbij we moeten denken aan een zeer verzorgde uitstraling van het bezit.

Conditiemeting:

Een goede inspectie toont welke onderdelen in het gebouw voorkomen en welke gebreken hieraan zijn geconstateerd. Een goede inspectie heeft tot resultaat dat u hiervoor een compleet beeld krijgt. Voor het uitvoeren van de inspecties hebben wij een conditiemeting ontwikkeld. Aan de hand hiervan kan een goede onderhoudsplanning worden gemaakt en kunt u de juiste beslissingen nemen. Omdat de conditiemeting is geüniformeerd in een normalisatieblad, kunt u bij toepassing ervan verzekerd zijn dat alle benodigde gegevens op een logische manier worden weergegeven.

Informatie:

Een goede inspectie is een randvoorwaarde voor een efficiënt onderhoudsplan. Hierin moet dan, naast de resultaten van de inspectie, te zien zijn welke herstelmaatregelen nodig zijn. Inspecteren is een vak dat vraagt om veel ervaring en kennis. Na een korte introductie kunt u de resultaten van de inspecties lezen. Op basis daarvan kunt u volledig zelfstandig uw beslissingen nemen. In zo’n overzicht ziet u wat de onderhoudssituatie is en welk herstel nodig is. Hieruit kunt u ook de urgentie leiden. Het is belangrijk dat u ook inzicht krijgt in de grote bedragen over een periode van de komende 25 jaar. Het gaat dan om groot herstel en/of vervangingen, bijvoorbeeld het schilderwerk. U kunt ook acties ondernemen om die vervangingen zo lang mogelijk uit te stellen of te combineren met verbeteringen, waardoor uw bezit meer waard wordt. Een onderhoudsplanning is dus een belangrijk document om te zien hoe u moet omgaan met veranderingen of verbeteringen van uw onroerend goed. De planning geeft ook hoe u hierbij onderhoudsgeld kunt inzetten voor het meefinancieren van die veranderingen en verbeteringen.

MeerjarenOnderhoudsPlan (MjOP):

De MJOP vormt altijd de basis: deze is de start van een goede werkvoorbereiding en een aanzet tot een helder inzicht in de kwaliteitsmogelijkheden van het onderhoud, de hiermee samenhangende kosten en de beste indeling van de planning. Hiermee hebt u ook de goede basis om, na drie tot zes jaar, de meerjarenplanning te actualiseren zodat u ervan verzekerd bent dat uw gebouw op en top kan worden gebruikt en zijn waarde behoudt. Findex Vastgoedbeheer kan u verzekeren met een goede MJOP dat huurders trots zijn om bij u te mogen wonen. Ook voor aannemers en installateurs is het een plezier om voor u mogen werken.

Veilig werken: